Oke dan, overtuig me maar…Waarom zou ik in de Islam geloven
Op deze pagina’s kan je een hoop informatie over de Islam vinden. Het zet de belangrijkste Islamitische principes uiteen met begeleidende uitleg. Wij hopen dat je hier vele redenen en bewijzen zult vinden voor de waarheid van de Islam.
Islam Is De Enige Werkelijk Universele Religie De Islam Is De Natuurlijke Religie
Rationaliteit vereist het geloof in God Niet geloven in de Koran is irrationeel
Er is geen God behalve Allah en Mohammed is een gezant van Allah
Hoe word ik een Moslim?
Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

 


Islam Is De Enige Werkelijk Universele Religie

Islam is de religie waarvan de fundamenten door alle profeten onderwezen werden. Het is de religie die de eerste mens opgedragen werd te volgen. Het is de religie van Noach, Abraham, Mozes, Jezus, Mohammed en alle andere profeten (vrede zij met hen allen) gedurende het gehele bestaan van de mens.

Volgens de Islamitische levensopvatting is de komen de meeste van de grote religies van de wereld voort uit de pure religie van Islam zelf en is het alleen doordat deze leer vergeten, verloren of opzettelijk veranderd is dat deze religie veranderd is. Het Jodendom claimt een speciale status voor de Joden als een gekozen volk -een status die niet verkregen kan worden behalve door geboorte [1] en een status die een Jood superieur maakt over elke niet-Jood (goyim) ongeacht hun geloof. Het Christendom staat erop dat je moet geloven in verschillende doctrines die de grondslag vormen van wat speciaal 'Christelijk' geloof is om 'gered' te kunnen worden. (b.v. dat Jezus (vrede zij met hem) stierf om te boeten voor de zonden van de Mensheid, dat Allah een drie-eenheid is etc.). Deze doctrine ontwikkelde zich, zoals de (Katholieke) kerk zelf toegeeft [2], niet tot een aantal eeuwen na Christus en kan dus onmogelijk van toepassing zijn geweest op diegenen voor Christus nog op zijn vroege volgelingen. In contrast hiermee is de kern van Islam een eenvoudige boodschap die van toepassing is op de gehele mensheid, zowel voor als na Mohammed (vzmh):

"En zij zeggen: 'Niemand, behalve de Joden en de Christenen, zal ooit de Hemel binnengaan.' Dat zijn hun ijdele wensen. Zeg: 'Toont uw bewijs, als gij waarachtig zijt". Neen, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen."

Koran 2:112-113

Het woord dat in dit vers wordt gebruikt voor 'onderwerpt' is 'aslama'. Het woord Islam komt van dit werkwoord en betekent 'het zich onderwerpen'. Het woord Islam heeft geen enkele connectie met een omgeving of een bepaalde historische persoon. Het is de enige werkelijk universele religie en zoals het hoort heeft het een werkelijk universele naam:

Het woord "Islam" betekent vrijwillige onderwerping aan de wil van God.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

Ga naar de top..


Rationaliteit vereist het geloof in God

Het is een gangbaar idee in de (post?) Christelijke wereld dat 'geloof' irrationeel is en iets is waarvoor weinig of geen bewijs bestaat. Voor een Moslim klinkt dit absurd. Mensen die niet geloven in Allah en het profeetschap van Mohammed doen dit volgens de Islam alleen uit onwetendheid of door opzettelijke ontkenning van iets waarvan zij eigenlijk weten dat het waar is:

Zeg: "Dit is mijn weg: ik roep tot Allah in zeker weten, ik en mijn volgelingen. Heilig is Allah en ik behoor niet tot de afgodendienaren."

Koran Soera 12 Vers 108

Voor een Moslim is het geloof in Allah de eerste pijler van rationeel denken, en het geloof in het profeetschap van Mohammed volgt uit het rationeel beschouwen van het bewijs van zijn missie.

Er zijn veel manieren waarop men rationaliteit kan beschrijven. Vanuit het Islamitische wereldbeeld bestaat er goed denken en slecht denken en 'rationeel' denken is niets anders dan moreel goed denken.

Iemand die ernaar streeft te doen en denken wat juist is, iemand die oprecht is en zichzelf niet voor de gek wil houden, iemand die naar de waarheid zoekt en partijdigheid en vooroordelen in zijn opvattingen probeert te voorkomen, iemand die naar kennis zoekt in alle beschikbare bronnen, iemand die nadenkt over wat hij ziet, altijd naar verklaringen zoekt en niet accepteert dat dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn zonder enige reden, iemand die tegenstrijdigheden probeert te voorkomen in zijn begrip van dingen, zo iemand is rationeel en zo iemand streeft ernaar om te denken, leren en beslissen op een moreel goede wijze.

Als iemand probeert te doen wat moreel goed is erkent hij al dat er een moreel ideaal bestaat om naar te streven. Zo’n moreel ideaal bestaat alleen als het bestaan als geheel iets moreel goeds bereikt, in andere woorden, als het bestaan een doel heeft.

Als je denkt dat het bestaan in zijn geheel geen doel heeft en niets bereikt dan vloeit daaruit voort dat alles wat je doet in dit leven ook geen enkele zin heeft - jou leven zou dan dus geen enkele waarde toevoegen aan het bestaan.

Het heeft geen morele waarde om te doen wat je verlangens je ingeven of wat je familie of natie goedkeuren. De enige manier waarop wat jij doet morele waarde heeft is anneer het iets bijdraagt aan het doel van het bestaan. Ieder goed dat bereikt kan worden is, of bevorderlijk voor het doel van het bestaan en daardoor werkelijk moreel goed, of het lijkt alleen aan de oppervlakte juist maar is niet werkelijk goed, en is dus niets waard.

De kern van alle waarde en zin van het bestaan staat algemeen bekend als Allah of God. Hij is de uiteindelijke zin van het bestaan en het nastreven van het moreel goede staat gelijk aan nader tot Hem komen. Allah is meer dan wat we ooit kunnen begrijpen, maar om op een moreel goede manier te denken is het essentieel om op een of andere manier in Hem te geloven, wat voor naam we Hem ook geven.

Het is ook essentieel dat wij proberen niet beeinvloed te worden door mensen die beweren dat een goed kan worden bereikt zonder dat het bijdraagt aan de zin van het bestaan, in andere woorden, zonder dat het ter wille van Allah is.

Iemand die amoreel denkt erkent dat zijn manier van denken geen innerlijke waarde heeft, en zal geen probleem hebben met het veranderen van de criteria aan de hand waarvan hij beslist ideeen te accepteren of af te wijzen. Wat voor definitie van rationaliteit er ook gebruikt wordt, deze categorie mensen heeft geen enkele reden om deze definitie te accepteren. Als rationaliteit volgens een bepaalde definitie leidt tot conclusies die hen niet aanstaan kunnen ze simpelweg de definitie aanpassen. In extreme gevallen is er nooit genoeg bewijs voor hen om iets als de waarheid te accepteren. Dit soort mensen veranderen gewoon constant de criteria aan de hand waarvan zij beoordelen wat een overtuigend bewijs of argument is.

Rationeel zijn betekent moreel te denken.
Moreel denken betekent geloven in Allah.
Alleen irrationele mensen geloven niet.

Om meer te begrijpen over moreel denken kun je de sectie over The Sin of Disbelief (De Zonde van Ongeloof) lezen in het online boek Islam for the Western Mind

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

Ga naar de top...


De Islam Is De Natuurlijke Religie

De Islam staat niet alleen bekend als een rationele en morele levenswijze voorgeschreven aan de gehele mensheid, maar ook onder de term 'Din ul-Fitra' of 'De Natuurlijke Religie'. De Islam is de religie ontworpen door de Schepper van de mensheid, ten bate van de mensheid, en past daarom precies bij het menselijke karakter. Moslim zijn betekent in harmonie leven met je menselijke karakter.

Natuurlijke verlangens worden beschouwd als afkomstig va Allah en aanwezig in mensen voor goede redenen. Deze verlangens hoeven niet onderdrukt te worden maar slechts in juiste banen geleid, om op de juiste wijze te kunnen worden bevredigd. Zo wordt het huwelijk in de Islam beschouwd als 'de helft van de religie' en elke geslachtsdaad tussen de echtgenoten als een daad van aanbidding. Wanneer een mens geboren wordt is hij/zij volkomen puur, vrij van zonden en Moslim. In de Koran word ons verteld dat de mens is gemaakt in de beste vorm en dat hij zijn leven op positieve wijze begint. Het is pas op een later tijdstip in het leven dat de omgeving van het individu ertoe kan leiden dat hij geloof en gedrag aanneemt dat in tegenspraak is met de Islam.

Door onze aanleg voelen wij diep van binnen allemaal de drang om ons doel in het leven te vinden; we weten allemaal dat we morele verantwoordelijkheden hebben en dat als dingen zo 'horen' te zijn als ze zijn Allah wel moet bestaan.

Omdat dit een onderdeel is van het menselijke karakter kan niemand beweren dat het feit dat zij niet geloven slechts een gevolg is van onwetendheid. Ongeloof is altijd, tot op bepaalde hoogte, een bewuste en zondige daad.

Op de dag des oordeels zal het geweten van de ongelovige zijn verdoemende bewijs zijn.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

Ga naar de top...


Er is geen God behalve Allah en Mohammed is een gezant van Allah 

Dit is de verklaring die iemand kwalificeert als Moslim (in het Arabisch bekend als de ‘shahada’). Wanneer je op een bepaald punt overtuigd bent van deze verklaring ben je een Moslim.

Officieel wordt iemand een Moslim door, in de aanwezigheid van getuigen te zeggen "Er is geen God behalve Allah en Mohammed is een gezant van Allah."

Om deze verklaring volledig te kunnen begrijpen is een verdere uitleg van het woord ‘god’ vereist. Een god kan gezien worden als iets of iemand aan de hand waarvan je jouw waarden in het leven vast stelt; om vast te stellen hoe je iets beoordeeld als goed of slecht, en dus om te bepalen hoe je leeft. Een god is iemand of iets dat mensen tevreden proberen te stellen zodat het misschien hun leven kan verbeteren en hun gelukkig kan maken. Omdat ieder mens van nature waardeoordelen maakt heeft iedereen tenminste één God.

Wat is jouw God? Zijn het je verlangens? - Is het je werk? - Is het de mode? -Is het je familie? - Is het je natie?- Is het je kerk?

Wat jouw goden ook moge zijn, Moslim worden bevrijd je van de onderdanigheid aan hen, en stelt je in dienst van Allah alleen.

Het geloof dat Mohammed de gezant van Allah is volgt uit geloof in de Koran.

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

Ga naar de top...