Jezus is de vleesgeworden God! 

Hier is de tekst uit een folder die ook deze bewering weerlegt:


IS JEZUS ECHT GOD?[5]

Je hebt zonder twijfel vaak de bewering gehoord dat Jezus God is, de derde persoon in de "Heilige Drie-eenheid." Het is echter precies diezelfde Bijbel die gebruikt wordt als de bron van onze kennis over Jezus, én als de basis voor de Christelijke doctrine die de Drie-eenheid verwerpt. We dringen erop aan dat je jouw eigen Bijbel raadpleegt om te verifiëren dat de volgende punten niet buiten hun context geplaatst zijn:

1 .

GOD IS ALWETEND….MAAR JEZUS WAS DIT NIET

Wanneer hij sprak over de Dag des Oordeels gaf Jezus duidelijk aan dat zijn kennis beperkt was toen hij zei, "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." (Marcus 13:32, en Matteus. 24:36) Maar God weet alles. Zijn kennis is zonder beperkingen. Dat Jezus, zoals hij zelf toegaf, niet wist wanneer de Dag des Oordeels zou zijn is duidelijk bewijs dat Jezus niet alwetend is, en dat Jezus daarom niet God is.

2 .

GOD IS ALMACHTIG…MAAR JEZUS WAS DIT NIET

Alhoewel Jezus vele wonderen verrichtte, gaf hij zelf toe dat de macht die hij had niet aan hemzelf toebehoorde maar aan hem was gegeven door God toen hij zei "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen…" (Johannes 5:19) Nog maals zei hij, "Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft." (Johannes 5:30) Maar God is niet alleen Al-Machtig, Hij is ook de bron van alle macht en autoriteit. Dat Jezus, zoals hij zelf toegeeft, niets op eigen kracht kon doen is duidelijk bewijs dat Jezus niet almachtig is, en dat hij daarom niet God is.

3 .

GOD HEEFT GEEN GOD…MAAR JEZUS HAD WEL EEN GOD

God is de uiteindelijke rechter en toevlucht voor iedereen. Hij roept geen anderen aan noch bidt Hij tot anderen. Jezus, echter, gaf toe dat er Iemand was Die hij aanbad en tot Wie hij bad toen hij zei, "Ik vaar op naar mijn Vader en Uw vader, naar mijn God en uw God." (Johannes 20:17) Het is ook overgeleverd dat hij aan het kruis zou hebben uitgeroepen, "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" (Matteus 27:46) Als Jezus God was, is het dan niet mogelijk om deze passage te lezen als "Mijzelf, mijzelf, waarom hebt Gij mij verlaten?" Zou dat geen pure nonsens zijn? Bad Jezus tot zichzelf toen hij het Onze Vader (Lucas 11:2-4) uitsprak? Terwijl in de tuin van Getsemane was bad hij, "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt." (Matteus.26:36-39) Bad Jezus tot zichzelf? Het feit dat Jezus, zoals hij zelf toegaf en zoals bleek uit zijn acties, een ander wezen erkende en aanbad en tot een ander wezen bad als tot God is duidelijk bewijs dat Jezus niet God was.

4 .

NIEMAND IS GROTER DAN GOD EN NIEMAND KAN HEM LEIDEN…MAAR JEZUS ERKENDE IEMAND GROTER DAN HEMZELF WIENS WIL LOS STOND VAN DE ZIJNE

Misschien wel het duidelijkste bewijs dat Jezus niet gelijk is aan God, en dat zij daarom niet een en dezelfde zijn, komt nogmaals uit Jezus' eigen mond. In Johannes 14:28 zegt hij: "…de Vader is meer dan Ik." Toen iemand naar hem verwees als de goede meester in Lucas 18:19 antwoordde Jezus: "Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen…" Verder maakte Jezus duidelijk onderscheid tussen hemzelf en God toen hij zei, "…Ik ben van God uitgegaan; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden." Jezus gaf duidelijk bewijs voor zijn ondergeschiktheid aan God, in plaats van gelijkheid aan God toen hij in Lucas 22:42 zei, "…niet Mijn wil maar de Uwe geschiede!" en in Johannes 5:30, "…Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft." Het feit dat Jezus toegaf dat hij niet uit eigen initiatief ter wereld was gekomen maar geďnstrueerd was, dat hij een ander wezen erkende als groter dan hemzelf, en dat hij zijn eigen wil ontkende uit achting voor de wil van een ander, is helder bewijs dat Jezus niet het Allerhoogste Wezen is, en daarom niet God.

CONCLUSIE

De Kerk erkent de Bijbel als de primaire bron van kennis over God en Jezus. Omdat in de Bijbel echter duidelijk staat dat Jezus niet het Allerhoogste Wezen is en het Allerhoogste Wezen niet Jezus, op wat voor basis ben je er dan toe gekomen om iets anders te geloven? Mijn broeder en zuster, het geloof dat het Allerhoogste Wezen een Drie-eenheid is is vals en volledig onverenigbaar met de woorden van Jezus zelf, zoals die gepresenteerd worden in de Bijbel. God is één, niet drie. Hij is perfecte eenheid. Als je geďnteresseerd bent in de waarheid over God en jou relatie tot Hem, nodigen we je uit om de Islamitische religie te onderzoeken.


Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s