Jezus jest ucieleśnieniem Boga!

Oto jest ulotka, która bardzo dobrze obala to twierdzenie:


CZY JEZUS JEST NA PRAWDĘ BOGIEM?[5]

Na pewno często słyszysz twierdzenie, że Jezus jest Bogiem, drugą osobą w “Trójcy Świętej”. Jednakże, sama Biblia, która jest uważana za źródło wiedzy o Jezusie i za źródło doktryny w chrześcijaństwie jasno przeczy tej tezie. Namawiamy cię do przejrzenia swojej Biblii i zweryfikowania, czy te następujące konkluzje nie są wybite z kontekstu:

1. BÓG JEST WSZECHWIEDZĄCY... ALE JEZUS NIE BYŁ

Kiedy Jezus mówił o Dniu Sądu, dał jasny dowód ograniczenia swej wiedzy mówiąc: “Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” (Mk 13,32, i Mt 24,36) Ale Bóg wie wszystko, Jego wiedza jest nieograniczona. To, że Jezus, jak sam przyznał, nie wiedział kiedy dzień sądu będzie, jest dowodem na to, że Jezus nie jest wszechwiedzący i tym samym nie jest Bogiem.

2. BÓG JEST WSZECHPOTĘŻNY... ALE JEZUS NIE BYŁ

Podczas gdy Jezus czynił wiele cudów, sam przyznawał, że moc, jaką posiada nie jest jego, ale pochodzi od Boga: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego...” (Jan 5,19) I powiedział też: “Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.” (Jan 5,30) Ale Bóg nie tylko jest Wszechpotężny, On jest także źródłem całej siły i władzy. To, że Jezus, jak sam przyznał, nie mógłby nic uczynić sam jest jasnym dowodem na to, że nie jest on wszechpotężny i tym samym Jezus nie jest Bogiem.

3. BÓG NIE MA BOGA... ALE JEZUS MIAŁ BOGA

Bóg jest najwyższym sędzią i schronieniem dla wszystkiego, i nie wzywał ani nie modlił się do innych. Ale Jezus potwierdzał, że jest Ten jeden, którego on czci i do Niego się modli, mówiąc: “Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (Jan 20,17). Zapisano także jak płakał na krzyżu: “Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27,46) Jeżeli Jezus był Bogiem, to moglibyśmy czytać: “Ja sam, Ja sam, czemuś mnie opuścił?” Nie byłby to czysty nonsens? Kiedy Jezus modlił się Modlitwą Pańską (Łk 11, 2-4) to czy modlił się do siebie? Kiedy w ogrodzie Getsemani modlił się: “Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Mt 26, 36-39). Czy Jezus modlił się do siebie samego? To, że Jezus, jak sam przyznał i jak sam czynił, uznawał, czcił i modlił się do innej istoty - Boga jest jasnym dowodem na to, że Jezus nie jest Bogiem.

4. ZGODNIE Z BIBLIĄ BÓG JEST NIEWIDZIALNYM DUCHEM... ALE JEZUS BYŁ Z KRWI I KOŚCI

Podczas gdy tysiące widziało Jezusa i słyszało jego głos, sam Jezus powiedział, że to nie mogłoby stać się z Bogiem: “Boga nikt nigdy nie widział” (Jan 1,18), “Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza” (Jan 5,37). Powiedział także w Ewangelii Jana 4,24: “Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.” To, że Jezus powiedział, że nikt nigdy nie widział i nie słyszał Boga, podczas gdy jego naśladowcy widzieli i słyszeli go, jest jasnym dowodem, że Jezus nie był Bogiem.

5. NIKT NIE JEST WIĘKSZY NIŻ BÓG I NIKT NIE MOŻE NIM KIEROWAĆ... ALE JEZUS UZNAWAŁ KOGOŚ WIĘKSZEGO OD SIEBIE, KTÓREGO WOLA BYŁA INNA NIŻ JEGO WŁASNA

Być może najwyraźniej znak, jaki mamy, że Jezus i Bóg nie są sobie równi i nie są jednym i tym samym, wyszedł znów z ust Jezusa, który w Ewangelii Jana 14,28 powiedział: “Ojciec większy jest ode Mnie”. Kiedy ktoś zwrócił się do niego nazywając go nauczycielem dobrym w Ewangelii Łukasza 18,19, Jezus odpowiedział: “Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg...”. Ponadto Jezus wyznaczył jasne różnice pomiędzy sobą a Bogiem mówiąc: “Ja bowiem od Boga wyszedłem i pochodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał” (Jan 8,42). Jezus przekazał jasne dowody swego posłuszeństwa wobec Boga, a nie swej równości z Bogiem mówiąc w Ewangelii Łukasza 22,42: “Jednak nie moja wola, lecz Twoja” i w Ewangelii Jana 5,30: “nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał”. To, że Jezus sam przyznał, że nie przyszedł na świat z własnej inicjatywy, ale został powołany, że uznał inną istotę za większą od siebie i uznawał jej wolę a nie własną, daje jasny dowód, że Jezus nie jest tym Najwyższym i tym samym nie jest Bogiem.

WNIOSEK

Kościół uważa Biblię za główne źródło wiedzy o Bogu i Jezusie. Ale przecież Biblia dokładnie wyjaśnia, że Jezus nie jest Najwyższą Istotą i Najwyższa Istota to nie Jezus, to na jakiej podstawie żeście w to uwierzyli? Mój bracie lub siostro, wiara że Ten Najwyższy jest Trójcą jest fałszywa i całkowicie niekonsekwentna w stosunku do słów Jezusa prezentowanych w Biblii. Bóg jest jednym, nie trzema. Jest idealną jednością. Jeżeli jesteś zainteresowany prawdą o Bogu i o twoim związku z Nim, zapraszamy cię do rozpatrzenia religii Islam.


Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki