[1] Nawrócenie na Judaizm wymaga w szczególności, aby dana osoba skłamała swoim dzieciom i wszystkim innym przez stwierdzenie, że wywodzi się z rasy Żydowskiej, np. że jej przodek został wyzwolony z Egiptu przez Mojżesza, itp. Tylko ta rażąca hipokryzja sprawi, że zostanie ta osoba przez niektórych Żydów w połowie zaakceptowana jako Żyd.

[2] W “Nowej Encyklopedii Katolickiej” [The New Catholic Encyclopedia] (Noszącej Nihil Obstat i Imprimatur, oznaczenie oficjalnego poparcia) otrzymujemy krótką informację, jak pojęcie Trójcy nie zostało wprowadzone do chrześcijaństwa przez blisko czterysta lat po Jezusie (pzn):

“........Trudno jest w drugiej połowie XX wieku zaoferować jasny, obiektywny i prosty rachunek z objawienia, doktrynalnej ewolucji i teoretycznej złożoności Misterium trójcy. Dyskusje osób wierzących w Trójcę wyznania tak rzymskokatolickiego jak i innych przedstawiają nieco niepewny zarys. Stały się dwie rzeczy. W uznaniu części egzegez i biblijnych teologów, włączając stale rosnącą liczbę osób wyznania rzymskokatolickiego, nie powinno się mówić o wierze w Trójcę w Nowym Testamencie bez odpowiednich kwalifikacji. Również w bardzo zbliżonym uznaniu części historyków dogmatu i teologów jest, że kiedy ktoś mówi o nie sprecyzowanej wierze w Trójcę, to musi cofnąć się do okresu od początków chrześcijaństwa do, powiedzmy, ostatniego kwadrantu IV wieku. Tylko wtedy to, co można nazwać definitywnym dogmatem wiary w Trójcę Świętą ‘Jeden Bóg w trzech Osobach’ zostało całkowicie przyjęte w życiu i opinii chrześcijan... był to produkt 3 stuleci doktrynalnej ewolucji” (dodano nacisk).

[“.......It is difficult in the second half of the 20th century to offer a clear, objective and straightforward account of the revelation, doctrinal evolution, and theological elaboration of the Mystery of the trinity. Trinitarian discussion, Roman Catholic as well as other, present a somewhat unsteady silhouette. Two things have happened. There is the recognition on the part of exegetes and Biblical theologians, including a constantly growing number of Roman Catholics, that one should not speak of Trinitarianism in the New Testament without serious qualification. There is also the closely parallel recognition on the part of historians of dogma and systematic theologians that when one does speak of an unqualified Trinitarianism, one has moved from the period of Christian origins to, say, the last quadrant of the 4th century. It was only then that what might be called the definitive Trinitarian dogma ‘One God in three Persons’ became thoroughly assimilated into Christian life and thought ... it was the product of 3 centuries of doctrinal development” (emphasis added).]

“The New Catholic Encyclopedia” Tom XIV, s. 295.

[3] Wzięte z http://www.aliasoft.com/themes/clark.html

[4] Wzięte z alt.atheism.newsgroup

[5]  Dostarczone przez: The Institute of Islamic Information and Education, P.O. Box 41129 Chicago, IL 60641-0129 - Wznowione za pozwoleniem World Assembly of Muslim Youth (WAMY), P.O. Box 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia