Jakie jest pojęcie Boga w Islamie?
Muzułmanie wierzą w tego samego Boga, co Bóg Noego, Bóg Mojżesza, Bóg Abrahama i Bóg Jezusa (pokój z nimi) tak jak i wszystkich innych proroków Islamu. Kluczem do pojęcia Boga jest proroctwo Muhammada oczyszczające ze wszystkich skojarzeń Boga, które uczynili ludzie i stabilizujące ostatecznie czystą, monoteistyczną religię. Pierwszą i ostatnią rzeczą zapewnianą przez Islam jest to, że nie ma innego Boga poza Allahem. Allah jest głównym imieniem Boga, w języku arabskim oznacza ono “bóg”.
Definiowanie Boga? Imiona i atrybuty Boga?
99 imion Boga    
Strona główna Powrót Szukaj na stronie Kontakt! Dodatkowe linki

Definiowanie Boga?

Niemożliwe jest osiągnięcie pełnej definicji Boga. Gdybyśmy mogli zdefiniować Boga, mielibyśmy kompletne pojęcie rzeczywistości i wtedy narzuca się pytanie co jest ponad tym, np. co jest ponad Bogiem?

Tymczasem, możemy tylko stworzyć z konieczności niepełny koncept przez rozważanie jak kilka zdań o atrybutach Boga sensownie do siebie pasuje. Istoty ludzkie nie potrafią wynaleźć żadnego z tych atrybutów. W zamian musimy przyjrzeć się temu, co przekazał ludzkości o Bogu jego wysłannik.

W Islamie głównym źródłem wypowiedzi na temat atrybutów Boga jest Koran. Został on uznany przez muzułmanów za dokładne słowo Boga. Muzułmanie akceptują także to, co inni wysłannicy Boga przedstawili, chociaż stałe zapisy tego, co powiedzieli są niepełne i posiadają pomyłki z powodu ludzkich błędów.

W Koranie Bóg opisuje siebie w wielu miejscach i na wiele sposobów. W tak krótkim czasie mam nadzieję przedstawić chociaż kilka.

W wyborze, którym aspektom się przyjrzeć wziąłem pod uwagę pierwszą ważną sprawę, a mianowicie rzeczywiste i wyimaginowane różnice pomiędzy pojęciem Boga w Islamie a pojęciem Boga w chrześcijaństwie.

Imiona i atrybuty Boga

W nagłówku rozdziałów Koranu, a także na początku każdego działania muzułmanina jest wyrażenie: “Bismillah ar-Rahmen ar-Rahim”. Zawiera ono 3 imiona lub atrybuty Boga. Oznacza to, że to działanie jest wykonywane w imię Allaha, Najbardziej Miłościwego, obdarzającego Łaską. Są to najważniejsze atrybuty z powodu tego, jak często są one wypowiadane.

Pierwsze imię “Allah” jest arabskim odpowiednikiem słowa “Bóg”. Dosłownie oznacza Bóstwo. Jest to słowo, które nie ma formy mnogiej ani rodzaju. Jest to specyficzne unikatowe słowo w języku arabskim.

Drugie imię to ar-Rahmen. Oznacza ono Najbardziej Miłościwego. Jest ono w zestawieniu z ar-Rahim, co oznacza obdarzającego Łaską. Różnica pomiędzy tymi dwoma słowami, to tak jak różnica pomiędzy przymiotnikiem, który opisuje naturę a czasownikiem, który opisuje czynność. Allah jest źródłem całego dobra i litości dla wszystkich stworzeń: On pragnie dobra i litości dla stworzenia.

Allah jest bliski

Koran 2:186

A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą! Być może, oni pójdą drogą prawości!

Allah jest kochający i przebaczający

Koran 11:90

“Proście o przebaczenie waszego Pana! Następnie nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, mój Pan jest litościwy, kochający!"

Allah jest Panem

Koran 1:2

Chwała Bogu, Panu światów;

Allah jest wszechwiedzący, wszechobejmujący,

Koran 2:268

Szatan obiecuje wam ubóstwo i nakazuje wam bezeceństwo; a Bóg obiecuje wam od Siebie przebaczenie i łaskę. Bóg jest wszechobejmujący, wszechwiedzący!

Allah jest jeden

Koran 2:163

Bóg wasz - Bóg Jeden! nie ma boga, jak tylko On, Miłosierny, Litościwy!

Koran 5:72

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: "Zaprawdę, Bóg - to Mesjasz, syn Marii!" A Mesjasz powiedział: "Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego Pana!" Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień. A niesprawiedliwi nie będą mieli żadnych pomocników!

Koran 112:1-4

Mów: "On - Bóg Jeden,

Bóg Wiekuisty!

Nie zrodził i nie został zrodzony!

Nikt Jemu nie jest równy!"

Koran 19:35

Nie jest odpowiednie dla Boga, aby przybrał Sobie syna. Niech Mu będzie chwała! Kiedy On postanowi jakąś rzecz, to tylko mówi: "Bądź!", i ona jest.

Allah jest Sprawiedliwy

Koran 4:40

Zaprawdę, Bóg nie wyrządzi niesprawiedliwości nawet na ciężar jednego pyłku. A jeśli to będzie czyn dobry, to On go podwoi i da, ze Swojej strony, nagrodę ogromną

Inne wersy

“Ajat Tronu” (ajat-al-Kursij) z Koranu zawiera niektóre z tych Imion występujących wraz z innymi opisami Allaha:

Bóg! Nie ma boga, jak tylko On - Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem? On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły, Ogromny!

(Koran 2:255)

Koran zawiera dużo “imion” Allaha, została z Nich stworzona lista “Dziewięćdziesięciu dziewięciu Pięknych Imion” lub “Atrybutów Doskonałości”. Wielu muzułmanów zna je na pamięć i używa ich, gdy chce wychwalać Allaha lub prosić go o wskazówkę lub pomoc.

On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On! On zna skryte i widzialne. On jest Miłosierny, Litościwy! On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On!; - Król, Przenajświętszy, Pokój, Wierny, Zachowujący, Potężny, Przemożny, Wyniosły! Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co dodają Mu jako współtowarzyszy! On jest Bogiem! Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym! Do Niego należą najpiękniejsze imiona! Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! On jest Potężny, Mądry!

(Koran 59:22-24)

Inne fragmenty Koranu, z których większość atrybutów doskonałości Allaha jest wymienionych to: 3:31; 11:12; 35:15; 57:1-6 i 66:2-3.

99 Imion Boga

Oto 99 Imion Boga (Asma-ullah), które zostały przedstawione w Koranie i Hadisach zgodnie z at-Tirmidhi.

ArabskiPolski ArabskiPolski
1.Allah (dziallah dzialaluh)Bóg (w całym Majestacie)
2. ar-Rahmen Miłosierny 51. asz-Szahid Świadek
3. ar-Rahim Litościwy 52. al-Haqq Prawdziwy, Realny, Absolutny
4. al-Malik Król 53. al-Łakil Niezawodny
5. al-Quddus Najświętszy 54. al-Qałij Silny
6. as-Salam Pokój, Źródło Pokoju 55. al-Matin Niezawodny
7. al-Mu’min Najdokładniejszy 56. al-Łelij Patron, Pomocnik
8. al-Muhajmin Strażnik Wiary i Bezpieczeństwa 57. al-Hamid Najbardziej Chwalebny
9. al-kAziz Wszechmocny, Trudno Dostępny 58. al-Muhsi Uważający, Wyliczający
10. al-Dżabbar Nieodparty 59. al-Mubdik Inicjator
11. al-Mutakabbir Wielki, Wspaniały 60. al-Musid Przywracający
12. al-Haliq Stwórca 61 al-Muhji Dawca Życia
13. al-Bari’ Twórca 62. al-Mumit Sprowadzający Śmierć
14. al-Musałłir Formujący 63. al-Hejj Wiecznie Żyjący
15. al-Ghaffar Zawsze Wybaczający 64. al-Qajjum Zawsze się Potwierdzający
16. al-Qahhar Wszechzmuszający 65. al-Ładżid Odkrywca, Niezawodny
17. al-Łahhab Zawsze Dający 66. al-Madżid Wspaniały
18. al-Razzaq Zawsze Zaopatrujący 67. al-Łahid Pojedynczy, Wszechobejmujący, Niepodzielny
19. al-Fattah Otwierający (serca), Dawca Zwycięstwa 68. as-Samad Samowystarczalny, Niezachwiany
20. al-kAlim Wszechwiedzący 69. al-Qadir Wszechmocny
21. al-Qabid Ograniczający 70. al-Muqtadir Rozstrzygający
22. al-Basit Ekspansywny, Szczodry 71. al-Muqaddim Promujący
23. al-Khafid Obniżający 72. al-Mu’akhkhir Opóźniający
24. al-Rafic Podniesiony 73. al-Ałłal Pierwszy
25. al-Mu’izz Zaszczytny 74. al-Akhir Ostatni
26. al-Mudhill Uniżający, Degradujący 75. az-Zahir Zewnętrzny, Jawny
27. as-Sami’e Wszechsłyszący 76. al-Batin Wewnętrzny, Ukryty
28. al-Basir Wszechwidzący 77. al-Łaali Władca
29. al-Hakam Arbiter 78. al-Mutakali Nieprześcigniony
30. al-kAdl Sprawiedliwy 79. al-Barr Dobry, Dobroczynny
31. al-Latif Subtelny, Łagodny 80. at-Tałłab Zawsze Powracający, Zawsze Ustępujący
32. al-Khabir Informujący, Wszechświadomy 81. al-Muntaqim Mściciel
33. al-Halim Cierpliwy, Pobłażliwy 82. al-kAfuł Zmazujący Grzechy
34. al-kAzim Potężny, Bezkresny 83. ar-Ra’uf Współczujący
35. al-Ghafur Wszystko Wybaczający 84. Maliku-l-Mulk Król Królestwa
36. asz-Szakur Wdzięczny, Podwyższający Wartość 85. Dhu’-Dżalali ła’l-ikram Właściciel Majestatu i Szczodrości
37. al-kAli Najwyższy 86. al-Muqsit Sprawiedliwy, Wynagradzający lub Karzący
38. al-Kabir Wielki 87. al-Dżamik Jednoczący, Zbierający
39. al-Hafiz Zabezpieczający 88. al-Ghani Najbogatszy, Niezależny
40. al-Muqit Żywiciel 89. al-Mughni Wzbogacający, Wyzwalający
41. al-Hasib Wszechobliczający 90. al-Mani’eh Ochraniający, Obrońca
42. al-Dżalil Majestatyczny 91. ad-Darr Szkodzący, Krzywdzący
43. al-Karim Hojny 92. an-Nafi’eh Dobroczyńca
44. ar-Raqib Czuwający 93. an-Nur Światło
45. al-Mudżib Odpowiadający 94. al-Hadi Przewodnik
46. al-Łasijk Wszechobejmujący 95. al-Badi’eh Niezrównany, Twórca
47. al-Hakim Mądry 96. al-Baqik Niezmienny, Wieczny
48. al-Ładud Kochający, Życzliwy 97. al-Łarit Dziedzic
49. al-Madżid Najwspanialszy 98. ar-Raszid Nieomylny Nauczyciel i Znawca
50. al-Bacijt Wywołujący Śmierć 99. as-SaburCierpliwy, Ponadczasowy