De Koran bevat interne contradicties! 

Hier is een lijst van interne contradicties die mensen beweren te hebben ontdekt:

Het komt gewoon niet uit! - Sura 4:11-12 en 4:176 bevat de uiteenzetting van het Koranische erfrecht. Als een man sterft en drie dochters, zijn beide ouders en zijn vrouw achterlaat dan erven zij respectievelijk 2/3 deel voor de drie dochters samen, 1/3 voor de ouders samen (beide volgens vers 4:11) en 1/8 voor zijn vrouw (4:12). Dit is samen meer dan de nalatenschap in zijn geheel. Een ander voorbeeld is dat wanneer een man alleen zijn moeder, zijn vrouw en twee zusters achterlaat, zij 1/3 (moeder, 4:11), 1/4 (vrouw, 4:12) en 2/3 (de twee zusters, 4:176) deel zouden erven. Dit zou samen uitkomen op 15/12 van het beschikbare bezit.

De percentages waarna verwezen wordt zijn door de geleerden altijd begrepen als relatieve, en niet absolute percentages. Berekening gaat dus door middel van proporties. De erfenis kan bijvoorbeeld verdeeld zijn in relatieve percentages die samen meer dan één zijn: 1/3 + 2/3 + 1/8 = 9/8. Als dit gebeurd, wordt de nalatenschap op de juiste wijze verdeeld als 1/3 8/9, 2/3 8/9, 1/8 8/9. Voor situaties waarin de proporties samen minder dan 1 zijn ontvangen de gerechtigden een proportionele vermeerdering. Zowel de verminderingen als de toenamen zijn erkend, en op dergelijke wijze begrepen sinds de vestiging van de Islam. Er bestaan twee technische begrippen voor deze verminderingen en toenamen, 'awl en radd.

Hoeveel engelen spraken tot Maria? - Wanneer de Koran spreekt over de aankondiging van Jezus aan de maagd Maria spreekt Soera 3:42,45 over (een aantal) engelen terwijl het maar 1 engel is in Soera 19:17-21.

Ten eerste verwijst Soera 3:42,45 naar engelen en Soera 19:17-21 naar 'ruh'. 'ruh' wordt begrepen als Gabriel uit de Hadith en andere gedeelten van de Koran. Een simpele uitleg is dat een groep engelen kwam en dat hun voorman het goede nieuws aankondigde.

Meer tegenstellingen m.b.t. getallen: Is Allah's dag gelijk aan 1,000 mensenjaren (Soera 22:47, 32:5) of 50,000 mensenjaren (Soera 70:4)?

Ten eerste zijn deze nummers allegorisch en bedoeld om de indruk te maken op de lezer van een enorm tijdsspan, ze zijn niet bedoeld als wiskundig gezien correct. Ten tweede verwijst het laatste aantal specifiek naar de Dag des Oordeels terwijl de eerste twee passages dit niet doen. De passages gaan dus over verschillende dingen. (Er kan misschien verwarring bestaan over 32:5 want Yusuf Ali voegt details aan de tekst toe die er niet staan in het Arabisch)

Hoeveel tuinen zijn er in het Paradijs? EEN (zoals staat in 39:73, 41:30, 57:21, 79:41) of VEEL (18:31, 22:23, 35:33, 78:32)?

De Tuin is de naam voor de gehele verblijfplaats van degenen die gezegend zijn. Hierbinnen bevinden zich kleinere tuinen waarvan een individu er een of meer kan bezitten. Dit wordt besproken door Professor Abdel Haleem in "Context and Internal Relationships - Keys to Qur'anic Exegesis" (Context en Interne Verbanden - Sleutels tot Koranexegese) in "Hawting & Sherrif Approaches to the Qur'an" 1993.

Volgens Sura 56:7 zullen er DRIE herkenbare groepen mensen zijn ten tijde van het Laatste Oordeel, maar 90:18-19, 99:6-8, etc. noemen maar TWEE groepen

ةén groep zijn de Kafirun (ongelovigen). Verder zijn er twee soorten gelovigen, diegenen die nader tot God gebracht worden en gewone gelovigen. Het eerstgenoemde vers definieert de groep en de andere verzen noemen slechts twee van de groepen. Zie voor een dieper gaande bespreking hiervan het bovengenoemde artikel (Approaches to the Qur'an).

Er bestaan tegenstrijdige ideeën over wie bij de dood de ziel meeneemt: DE Engel van de Dood (32:11), DE engelen (meervoud) (47:27) maar ook "Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer zij sterven…" (39:42).

D.m.v zo'n soort redenering zou men ook kunnen zeggen dat King James zelf de King James Versie van de Bijbel heeft geschreven! De referenties verwijzen duidelijk naar de Engel van de Dood of de Engelen van de Dood die de orders van Allah uitvoeren.

Engelen hebben 2, 3, of 4 paar vleugels (35:1), maar Gabriel had 600 vleugels. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Nummer 455)

Vers 35:1 vervolgt onmiddellijk met "En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil…". Dit impliceert dat het aantal vleugels zoveel is als Allah wenst. Er is hier geen contradictie.

Schepping in zes of acht dagen? In Soeras 7:54, 10:3, 11:7, en 25:59 staat duidelijk dat Allah "hemelen en de aarde…" in zes dagen schiep. Maar in 41:9-12 komt men via de gedetailleerde beschrijving van het scheppingsproces uit op acht dagen.

Dit is alleen als je de verschillende referenties aan de dagen toevoegt. Ik kan bijvoorbeeld zeggen "Ik bouwde een huis in 2 dagen en ik voltooide het dak in een dag." Volhouden dat deze dingen 3 dagen kostte is vasthouden aan een contradictie die eenvoudig niet geïmpliceerd wordt.

Hemelen of Aarde? Welke werd als eerste geschapen? Eerst de aarde en toen de hemel (2:29)of de hemel en daarna de aarde (79:27-30)? –

Vers 2:29 verwijst niet naar de schepping als zodanig maar naar het proportioneren van de schepping, noch verwijst 79:27-30 naar de schepping. Verder is er in geen van beide verzen sprake van een duidelijke chronologische orde.

Samenroepen of uit elkaar scheuren? Gedurende het scheppingsproces waren de hemel en de aarde eerst los van elkaar en werden toen samengeroepen (41:11), terwijl in 21:30 staat dat ze oorspronkelijk één waren en vervolgens uit elkaar gescheurd werden

Vers 21:30 impliceert niet 'samenkomen'. Het woord 'samen' staat er eenvoudig niet en wordt ook niet geïmpliceerd in het Arabisch. De zin kan op juiste wijze in het Nederlands vertaald worden als 'in wording komen'. In het algemeen zijn er verschillende scheppingsstadia, de 'big bang' en de formatie van het melkwegstelsel en de planeten zijn twee processen. Eerst is er het 'uit elkaar scheuren' en dan het 'samenkomen'.

Waaruit is de mens geschapen? Een bloedklomp (95:1-2), water (21:30, 24:45, 25:54), "klinkende" (m.a.w. verbrande) klei (15:26), stof (3:59, 30:20, 35:11), niets (19:67), en dit wordt vervolgens ontkent in 52:35, aarde (11:61), een levenskiem (16:4, 75:37).

Het woord dat vertaald wordt als 'geschapen' is hier verkeerd begrepen. Het is vaak beter om khalaqa te vertalen als 'maken'. De schepping kent verschillende stadia (71:14) welke de mens door is gelopen en die de mens nog steeds doorloopt in de baarmoeder. Het is algemeen bekend dat verschillende fases in de schepping van de mens elkaar opvolgen. Deze fases zijn algemeen erkend in de embryologische wetenschap en evolutieleer. (De verwijzing naar 'niets' is een duidelijkere weergave dan 'toen je niet bestond'.)

Zal er navraag zijn in het Paradijs? "…noch zal de een naar de ander vragen." [23:101] maar toch zullen zij "…zich vragend tot elkander wenden" [52:25] "…elkander wederkerig ondervragend" [37:27].

Vers 23:101 verwijst naar de Dag des Oordeels wanneer de mensen zijn herrezen en op het Oordeel wachten. Ze worden te veel in beslag genomen door hun eigen lot om elkaar te ondervragen. Lees vers 23:101.

Zijn engelen beschermers? "En buiten Allah is er geen beschermer" [2:107, 29:22] maar in andere Soeras wordt hun rol beschreven als wakend [13:11, 50:17-18, 82:10].

Engelen beschermen ons als een manier waarop Allah ons beschermt want zij kunnen slechts doen wat Allah hen opdraagt. Dit herinnert mij aan de grap over iemand die in een ravijn valt en bidt "O God, redt mij!". Deze persoon passeert dan een tak in de bergwand die hij had kunnen vastgrijpen om zijn val te stoppen maar hij grijpt hem niet. Vervolgens ziet hij een reddingshelicopter boven hem waaruit iemand naar hem roept om het koord te grijpen, maar hij zegt "Nee! God zal mij redden." Hij sterft vervolgens beneden op de rotsten – en God is niet tevreden over hem.

Is alles vroom gehoorzaam aan Allah? Dit wordt geclaimd in 30:26 maar vele andere verzen spreken van de trotse ongehoorzaamheid van Satan [7:11, 15:28-31, 17:61, 20:116, 38:71-74, 18:50] en over veel verschillende mensen die Zijn orders en Zijn openbaringen verwerpen.

Dit is een kwestie van vrije wil. Zie die link…

Vergeeft Allah shirk? Dit is de ergste zonde en Allah kan niet beslissen of Hij dit nou zal vergeven of niet. Niet [4:48, 116], Wel [4:153, 25:68-71]. Abraham beging deze zonde van polytheïsme toen hij de maan, zon en de sterren tot Heer nam [6:76-78] en nog geloven Moslims dat alle profeten zonder zonden waren.

Shirk (iets aanbidden naast God) is in essentie anders dan alle andere zonden omdat alle andere zonden, zelfs zonder berouw, vergeven kunnen worden. Vele kleine zonden in het leven worden bijvoorbeeld, enkel en alleen door middel van de uitvoering van de dagelijkse gebeden, vergeven. Meestal compenseren de goede daden de slechte (b.v. het terugbrengen van gestolen bezittingen). Allah vergeeft shirk alleen wanneer oprecht berouw wordt getoond en de zondaar zijn leven betert. Om werkelijk berouw te kunnen tonen moet men gestopt zijn met het begaan van shirk want het tonen van berouw is, wanneer oprecht, van nature een afwijzing van shirk. Alleen de zonde van shirk vereist als zodanig dus ongetwijfeld berouw. Wat Abraham betreft; hij werd pas een profeet nadat hij shirk had verworpen. Ik weet niet waar je het idee vandaan hebt dat alle profeten zonder zonden waren. De Koran maakt duidelijk dat tenminste sommigen van hen kleine zonden begingen.

De aanbidding van het gouden kalf: De Israëlieten toonden berouw voor het aanbidden van het gouden kalf VOORDAT Mozes van de berg terugkwam [7:149], en toch weigerden ze berouw te tonen en gingen zelfs door met het aanbidden van het kalf totdat Mozes terugkeerde [20:91]. Deelt Aaron in hun schuld? Nee [20:85-90], Ja [20:92, 7:151].

Vers 20:91 is een vermelding van de intentie die de Israëlieten hadden, geen historische gebeurtenis. Aaron [20:85-90] probeerde afgoderij te voorkomen (wat geïnterpreteerd wordt als het bewijs van zijn onschuld) maar Mozes vindt dat Aaron niet genoeg heeft gedaan om het te voorkomen. Dit is geen contradictie!

Mozes en de Injil? Jezus werd meer dan 1000 jaar na Mozes geboren maar in 7:157 spreekt Allah tot Mozes over wat in de Injil staat geschreven (het boek dat aan Jezus werd gegeven).

De Koran stapt over van Allah die tot Mozes spreekt, naar een algemene mededeling gericht aan de gehele mensheid. Vol houden dat de algemene mededeling onderdeel is van wat Allah tegen Mozes zegt is simpelweg verzonnen.

Kan het lasteren van kuise vrouwen worden vergeven? Ja [24:5], Nee [24:23].

De verzen 24:4-5 kondigt vergiffenis aan voor degenen die berouw hebben getoond en zichzelf hebben gebeterd. Vers 24:23 slaat op degenen die geen berouw hebben getoond. Het is met betrekking tot de interpretatie van Arabische teksten algemeen bekend dat een tekst zonder nadere aanduiding en een tekst die een nadere aanduiding bevat over hetzelfde onderwerp, op dezelfde wijze moeten worden geïnterpreteerd. Dit is een regel in Islamitisch recht, en op het genoemde voorbeeld is deze regel van toepassing. Als ik zeg "Diefstal is fout", dan zullen de meeste mensen het met mij eens zijn. Als ik dan zeg "Diefstal is fout behalve wanneer het de enige manier is om de hongerdood te voorkomen" zullen de meeste mensen het nog steeds met mij eens zijn. De eerste uitspraak is een algemene bewering en de tweede noemt een uitzondering. Er zou hier alleen een tegenstrijdigheid bestaan wanneer de eerste bewering alle uitzonderingen had uitgesloten door expliciet te zeggen "Alle diefstal is fout". Ik raad iedereen die dit niet begrijpt aan om een eenvoudig boek over logica open te slaan.

Hoe ontvangen wij het verslag van onze daden op de Dag des Oordeels? Op de Dag des Oordeels ontvangen de verdoemde mensen het Verslag (van hun slechte daden): Achter hun rug [84:10], of in hun linker hand [69:25].

Het kan gemakkelijk achter hun rug in hun linker hand gegeven worden. Ziet iemand de tegenstrijdigheid hier???

Kunnen engelen ongehoorzaam zijn? Geen enkele engel is hoogmoedig, zij gehoorzamen allemaal aan Allah [16:49-50], maar: "En toen Wij tot de ENGELEN zeiden: 'Onderwerpt u aan Adam', onderwierpen zich ALLEN, BEHALVE Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen". [2:34]

Iblies was geen engel. Deze conclusie komt voort uit het principe in het klassieke Arabisch dat er een gevestigde grammaticale categorie van 'uitzonderingen' bestaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zeggen "Alle mensen vertrokken, behalve een hond". Dit vers gebruikt een vorm van het Arabische woord vertaald als 'behalve'. Het zou correcter zijn om deze zin naar het Nederlands te vertalen als "Alle mensen vertrokken. Alleen een hond bleef achter."

Drie tegenstrijdigheden in 2:97 en 16:101-103. Wie brengt de openbaring van Allah naar Mohammed? De ENGEL Gabriel [2:97] of de Heilige Geest [16:102]?

De 'ruh' of heilige geest is uit de hadith bekend als Gabriel. Gabriel en de Heilig Geest zijn geen aparte eenheden.

De nieuwe openbaring bevestigd de oude openbaring [2:97] of neemt zijn plaats in [16:101]?

Het woord dat gebruikt wordt in 2:97 betekent de volledige openbaring die bevestigt wordt, terwijl het woord in 16:101 verwijst naar specifieke stadia in de openbaring, passend bij de zich ontwikkelende omstandigheden. De Moslims werd bijvoorbeeld, afhankelijk van de omstandigheden, opgedragen om geduldig te zijn onder oppressie of om zichzelf te verdedigen.

De Koran is ‘ puur’ Arabisch [16:103] maar er staan talloze buitenlandse, niet-Arabische woorden in.

In dit vers van de Koran staat niet 'puur Arabisch', maar 'duidelijk Arabisch'. Alle talen bevatten leenwoorden. Een klein voorbeeld: de zin, "Ik heb algebra gestudeerd", bevat het Arabische woord algebra maar is desondanks een Nederlandse zin.

Het vicieuze cirkel probleem. Sura 26:192, 195, 196: "Voorwaar dit Boek is een openbaring van de Heer der Werelden…In duidelijke Arabische taal. En HET is zeker in de geschriften der vroegere volkeren (vermeld)." De 'eerdere geschriften' waren bijvoorbeeld de Thora en de Injil, geschreven in het Hebreeuws en het Grieks. HOE kunnen boeken in andere talen een ARABISCHE Koran bevatten? Het zou dan dus precies deze passage van de Koran moeten bevatten, omdat de Koran er woord voor woord in opgenomen zou zijn. Hieruit volgt dat deze eerdere geschriften dus zelf ook weer in nog vroegere geschriften opgenomen moeten zijn. Zo belanden we in een vicieuze cirkel en dit is absurd.

Het is de algemene betekenis die is opgenomen in vroegere geschriften: God, profeten, niet liegen over anderen, niet spreken uit onwetendheid etc.- deze principes zijn zowel in vroegere geschriften als in de Koran aanwezig.

"Een oude vrouw" en het karakter van God, Over het verhaal van Lot: "Daarom redden Wij hem en zijn hele gezin. Behalve een oude vrouw die achterbleef." [Sura 26:170-171] En nogmaals: "Wij redden hem en zijn familie, met uitzondering van zijn vrouw, zij behoorde tot de achterblijvenden." [Sura 7:83]. Dit is of een tegenstrijdigheid, of, als het echt de vrouw van Lot is die geringschattend "een oude vrouw" wordt genoemd, deze bewoording tonen zeer weinig respect voor de vrouw van een profeet.

Helaas klinkt de vertaling 'oude vrouw', gekoppeld aan het gebrek aan respect dat oudere mensen dezer dagen ontvangen in het Engels, vernederend. Deze associatie is in het Arabisch volledig afwezig - Integendeel, de woorden ‘oude vrouw’ impliceert ervaring waardoor ze beter had moeten weten. Het is daarom een soort eretitel zoals het woord 'Sjeik' wat letterlijk oude man betekent, maar de aanvullende betekenis van iemand die veel kennis over de Islam bezit heeft verkregen.

Verdere problemen met het verhaal van Lot. "Het antwoord van zijn volk was slechts: 'Verdrijf hen uit uw stad, want zij zijn mannen die zich rein willen houden!'." [Sura 7:82 & 27:56]. Maar: "Maar het antwoord van zijn volk was niet anders dan dat zij zeiden: 'Breng de straf van Allah over ons als gij de waarheid spreekt.' [Sura 29:29]. Deze twee antwoorden zijn duidelijk verschillend.

Het kan meer dan één persoon zijn geweest die met deze woorden antwoordden en zij kunnen deze woorden op verschillende momenten uitgesproken hebben. Waarom blijf je erbij dat er maar één moment was en maar één antwoord?

Wat Allah "behaagt"? Is Allah's bestraffing of genade, leiding of misleiding willekeurig?

Dit misverstand komt door de foutieve vertaling van Insha'Allah als '(zoals) Allah behaagt' terwijl het betekent '(zoals) Allah wil'.

Vernielde Abraham de afgodsbeelden? De vertellingen over Abraham, Soeras 19:41-49, 6:74-83 verschillen nogal van Soera 21:51-59. Terwijl Abraham zijn volk in Soera 21 op harde wijze confronteert en zelfs de afgodsbeelden vernielt, valt hij in Soera 19 stil nadat zijn vader dreigt hem te stenigen voor de manier waarop hij spreekt over de beelden. Het lijkt erop dat hij niet alleen stilvalt: hij verlaat zelfs de omgeving ("afkerend van hen allen").

Dit zijn twee onafhankelijke gebeurtenissen.

En hoe zit het met Noach's zoon? Volgens Soera 21:76 worden Noach en zijn hele familie gered van de overstroming maar Soera 11:42-43 vermeld dat de zoon van Noach verdrinkt.

Er staat niet ‘zijn hele familie’ maar slechts 'zijn familie'. De aanvulling over Noach’s zoon die gered werd wordt besproken in een langere meer gedetailleerde passage. Dit is nauwelijks een tegenstrijdigheid. Hier geldt nogmaals het principe van de niet nader verklaarde uitdrukking die op een andere plaats in de Koran nader wordt verklaard. Zie het antwoord op het bovengenoemde punt over "kuise vrouwen". Merk gaarne ook op dat, wanneer je een paar verzen door had gelezen, je in vers 11:45-46 had kunnen lezen dat Noach's zoon door zijn gedrag niet wordt meegeteld met de 'familie'. Deze verzen leggen er sterk de nadruk op dat het concept van 'familie' niet beperkt is tot diegenen met wie bloedrelaties bestaan.

Werd Noach verdreven? "Voor hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven." [Soera 54:9] Als hij verdreven werd [verbannen uit hun land], hoe konden zij hem dan bespotten terwijl hij de ark aan het bouwen was aangezien we lezen "En hij was de ark aan het bouwen en steeds wanneer de leiders van zij volk hem voorbijgingen bespotten zij hem." [11:38] Hij kan niet tegelijkertijd verbannen zijn en zo dichtbij dat zij hem regelmatig kunnen passeren. –

In vers 54:9 staat dat men ruw tot Noach sprak en hem bespotte. Hij werd niet 'verdreven' en het is uitgesloten dat dit vers kan worden vertaald als 'verdreven uit hun land'.

Farao heeft berouw wanneer de dood hem in het gezicht staart? Volgens Soera 10:90-92 had Farao berouw "toen de dood hem in het gezicht staarde" en werd gered. Maar in Soera 4:18 staat dat zoiets niet kan gebeuren. –

Berouw op het moment van de dood wordt niet geaccepteerd. Farao werd niet vergeven. Zijn lichaam bleef onaangetast - niets meer dan dat.

Opheffing? "En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. NIEMAND kan Zijn woorden veranderen…." [Soera 6: 115] Zie ook 6:34 en 10:65. Maar dan vindt Allah (Mohammed?) het plotseling nodig om bepaalde verzen in te wisselen voor "betere" [Soera 2:106, 16:101]. Men hoeft niet dom te zijn om hier een vraagteken te zetten bij Allah’s praktijken!

De verzen gaan over verschillende dingen. De Verzen 2:106 en 16:101 gaan over 'Aya' wat boodschappen of tekenen betekent. 6:34, 10:64 (je hebt het versnummer hier mis) en 6:115 , aan de andere kant, gaan allemaal over 'Kalimaat' of letterlijk het woord of de woorden wat betekent: 'wat Allah beslist en wat niemand kan veranderen'.

Leidt tot de waarheid? "Zeg: 'Is er één uwer afgoden, die tot de waarheid leidt?' Zeg: 'Allah is het, Die tot de waarheid leidt. Is daarom Hij, Die tot de waarheid leidt waardiger om te worden gevolgd, ofwel hij, die zelf de weg niet vindt, tenzij hij wordt geleid?" [Soera 10:35] Maar hoeveel blijft er over van deze verdienste als we ook lezen: "Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie hij wil." [Sura 14:4]. En hoe kunnen wij weten in welke categorie wij in de ogen van Allah vallen? Hoe zeker kan een Moslim zijn dat hij een van de rechtgeleiden is en niet een van degenen die Hij heeft laten afdwalen van het juiste pad?

Deze passages moeten gelezen worden in de context van vers 2:26- "…en niemand laat Hij daarmede dwalen, dan de ongehoorzamen. Die het verbond van Allah breken na de bekrachtiging er van en datgene, wat Allah gebood te verenigen, scheiden en die onheil op de aarde stichten…".

Wat is de bestraffing voor overspel? 100 zweepslagen (mannen en vrouwen) [24:2], "…sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt…" (levenslang huisarrest - voor de vrouwen) [4:15]. Voor mannen: "…als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust…" [4:16]. 24:2 spreekt de procedure voor zowel vrouwen als mannen in Soera 4 tegen. En waarom is de bestraffing voor mannen en vrouwen hetzelfde in Soera 24 maar verschillend in Soera 4? - 

Soera 4 gaat over iets anders dan Soera 24. Er bestaat een verschil tussen 'Zina', wat overspel betekent, en 'fahisha', wat grote onfatsoenlijkheid betekent (b.v. naaktheid of 'wulps gedrag' in het openbaar).

Zullen Christen de Hemel binnentreden of naar de Hel gaan? Sura 5:69 zegt "Ja", Sura 5:72 (maar 3 verzen verder) zegt "Nee". –

Vers 5:69 verwijst naar de Christenen die in God en de Dag des Oordeels geloven en goede daden verrichten. Een 'gelovige' is iemand die gelooft zonder partners aan Allah toe te schrijven. Vers 5:72 gaat duidelijk over diegenen die partners aan Allah toeschrijven.

God alleen of ook de mens? Duidelijk of onbegrijpelijk? De Koran is "…duidelijke Arabische taal…" [16:103] maar "…NIEMAND kent de juiste uitleg dan Allah." [3:7]. Maar aan de andere kant, "…en niemand trekt er lering uit dan zij, die begrip hebben." [3:7]

Vers 3:7 gaat alleen over de allegorische verzen waarvan NIEMAND de werkelijke (ta'weel) betekenis kent, behalve Allah. Het vers vervolgt: Zij die begrip hebben zeggen niet dat zij de uiterste betekenis ervan kennen maar zeggen liever "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer" [3:7].

Verdronk Farao of werd hij gered toen hij Mozes en de Israëlieten achtervolgde? Gered [10:93], verdronken [28:40, 17:103, 43:55].

Zijn lichaam werd behouden (gered). Zie boven.

Wanneer gaf Farao bevel tot het Doden van de Zonen? Toen Mozes een profeet was en de Goddelijke waarheid sprak tot Farao [40:23-25] of toen Mozes nog een kind was [20:38-39]?

Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. Het was zijn gewoonte en hij gaf het bevel tot moord meer dan eens.

Wanneer en hoe wordt het lot bepaald? "De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen en de Geest door Gods gebod neder (met alle bepalingen; in sommige vertalingen)" [97:3-4] "Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht." [44:3] Voor Moslims is de "Waardevolle Nacht" een gezegende nacht waarin lotsbestemmingen worden vastgesteld en alle zaken met betrekking tot het leven, de dood, etc., die gedurende het jaar zullen plaatsvinden worden bepaald. Men zegt dat dit de nacht is waarin Allah's bepalingen voor het hele jaar naar de aardse sfeer worden gebracht. Mat andere woorden, zaken die te maken hebben met de schepping worden per jaar bepaald. In tegenstrijd hiermee staat in Soera 57:22, "Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren…" - Dit betekent dat het geschreven staat op de Beschermde Tafel, volledig bekend aan Allah's voordat de mens geschapen werd. Al het voorgaande is in tegenstrijd met "En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn nek gehangen…". Dit betekent dus dat de mens zelf verantwoordelijk is voor wat hij doet en voor wat hem overkomt. [17:13]

Het idee dat het lot per jaar bepaald wordt is misschien populair in sommige culturen en in sommige gedeelten van de Islamitische Wereld maar kan niet worden afgeleid uit de Koran. Alles is van tevoren bekend aan Allah.

Wijn: goed of slecht? "Sterke drank en … zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht." [5:90, ook 2:219]. Maar aan de andere kant vindt men in het Paradijs rivieren van wijn [47:15, zie ook 83:22, 25]. Hoe komt het werk van de Satan in het Paradijs?

De wijn in het Paradijs hoeft helemaal niet te lijken op wijn zoals wij het hier kennen. Je kunt de twee niet vergelijken. De drank die men in het Paradijs zal vinden zal niet tot dronkenschap leiden. Zie vers 37:47 "Waardoor geen dronkenschap zal ontstaan, nog zullen zij er door worden uitgeput."

Gaan alle Moslims naar de Hel? Volgens Sura 19:71 gaat elke Moslim naar de Hel (voor tenminste een bepaalde periode), terwijl andere passages vermelden dat degenen die sterven tijdens Jihad onmiddellijk naar het Paradijs zullen gaan.

In vers 19:71 staat dat ieder mens (niet alleen Moslims) over de Hel zullen gaan (dit betekent over de brug boven de Hel). De goede mensen zullen gered worden terwijl de anderen in de Hel zullen vallen. In geen enkel gedeelte van de Koran staat dat Martelaren onmiddellijk naar het Paradijs gaan.


Ga verder op onderzoek uit en oordeel zelf. Zijn deze aantijgingen werkelijk fouten of opzettelijke leugens en verdraaiingen?

Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s