Wat is het concept van God in Islam?
De God waar Moslims in geloven is dezelfde als de God van Noach, de God van Mozes, de God van Abraham en de God van Jezus (vrede zij met hun allen) en alle andere profeten van de Islam. De sleutel tot het Islamitische concept van God is dat de profetie van Mohammed alle valse associaties die mensen met God hebben gemaakt heeft weggewassen en uiteindelijk de pure monotheÔstisch religie heeft gevestigd. Het eerste en laatste dat de Islam verklaart is dat er geen God is behalve Allah. Allah is de primaire naam van God in het Arabisch en betekent 'de god'.
God definiŽren? Namen en attributen van God?
De 99 Namen van God    
Home Terug Neem contact met ons op! Zoek iets op de website Links naar andere webpagina’s

 

God definiŽren?

Het is onmogelijk om tot een betekenisvolle definitie van God te komen. Als we God zouden kunnen definiŽren zouden we de realiteit volledig kunnen begrijpen en zou het een logische vraag zijn wat er verder dan is, m.a.w. wat gaat er dan boven God? Om deze reden kunnen wij slechts een noodzakelijkerwijs incompleet beeld van God door stil te staan bij hoe verschillende beweringen over de attributen van God logisch bij elkaar passen. De mens kan deze attributen niet zelf verzinnen. In plaats daarvan moeten wij kijken naar wat De boodschappers van God de mens hebben verteld over God. De primaire bron van de beschrijving van de attributen van God in de Islam is de Koran. De Koran wordt door Moslims gezien als het exacte woord van God. Moslims accepteren ook wat andere boodschappers van God hebben gezegd, alhoewel de optekeningen van wat zij hebben gezegd allemaal incompleet zijn. Ook zijn er menselijke fouten in deze verslagen gekropen.

In de Koran beschrijft God zichzelf op vele plaatsen en op veel verschillende manieren. Door beperkte ruimte kan ik er maar een paar behandelen.

In de keuze van de aspecten die ik behandel beschouw ik het als zeer belangrijk om eerst aspecten de bespreken die betrekking hebben op de echte en ingebeelde verschillen in het Islamitische en het Christelijke concept van God.

Namen en attributen van God

Bovenaan de hoofdstukken van de Koran en aan het begin van alle handelingen die een Moslim uitvoert vindt men de zin "Bismillah ar-Rahman ar-Rahim". Deze zin bevat 3 namen of attributen van God. Het verklaart dat de handeling in de naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer wordt uitgevoerd. Dit zijn de belangrijkste drie attributen, omdat ze zo vaak genoemd worden.

De eerste naam, "Allah", is het Arabische woord voor God. Het betekent letterlijk DE Godheid. Dit woord heeft geen meervoud en geen geslacht. Het is een uniek woord in het Arabisch.

De tweede naam is ar-Rahman. Dit betekent de Meest Barmhartige. Deze naam gaat samen met ar-Rahim, wat de Genadevolle betekent. Het verschil tussen deze twee woorden is als het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord dat een aard beschrijft en een werkwoord dat een handeling beschrijft. Allah is de bron van al het goede en alle genade aan de gehele schepping: God wenst bewust het goed en genade voor de schepping.

Allah is dichtbij

2:186

"En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: 'Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.' Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden."

Allah is liefdevol en vergevingsgezind

11:90

"En zoek vergiffenis van uw Heer en bekeer u tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is Genadig, Liefdevol"

Allah is de koesterende en kracht gevende.

1:2

"Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden"

Allah is alwetend, vol zorg,

2:269

"Satan dreigt u met armoede en gelast u hetgeen slecht is, terwijl Allah uit zichzelf u vergiffenis en overvloed belooft; en Allah is Overvloedig-gevend, Alwetend."

Allah is Een

5:73

"Zij lasteren God, die zeggen: 'Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria,' terwijl de Messias zelf zeide: 'O, kinderen Israels, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.' Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper."

112:2-4

"Zeg: 'Allah is de Enige' . Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, nog werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

19:36

"Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: 'Wees', en het wordt."

Allah is Rechtvaardig

4:41

"Waarlijk, Allah doet in het geheel geen onrecht aan. Als het een goede daad is vermenigvuldigt Hij deze en geeft van Zijn kant een grote beloning."

Andere Verzen

'De Aya van de Troon' (ayat al-Kursi) uit de Koran bevat een aantal van deze Namen en andere beschrijvingen van Allah:

"Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet;

Hij is de Verhevende, de Grote."

(Koran 2:256)

De Koran bevat vele dergelijke 'namen' van Allah.Van deze namen is een lijst gemaakt van 'De Negenennegentig Schoonste Namen' of 'Perfecte Attributen'. Deze namen worden door vele Moslims gememoriseerd, en naar wens gereciteerd wanneer zij God willen prijzen of Hem aanroepen voor leiding en hulp.

"Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle. Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Machtige, de Krachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de schoonste namen. Alles wat in de hemelen en op aarde is verheerlijkt Hem en Hij is de Almachtige, de Alwijze."

(Koran 59:22-24)

Andere passages in de Koran waar meer van de perfecte attributen van Allah worden genoemd zijn: 3:32; 11:13; 35:16; 57:2-7 en 66: 3-4

De 99 namen van God

Dit zijn de 99 Namen van God (Asma-ullah) die gegeven worden in de Koran en Hadith volgens al-Tirmidhi.

ArabischNederlands
1AllahGod (in al zijn Majesteit
2ar-Rahmande Meest Barmhartige
3ar-Rahimde Meest Genadevolle
4al-Malikde Absolute Heerser
5al-Quddusde Heilige
6as-Salamde Bron van Vrede
7al-Mu'minde Beschermer van Geloof
8al-Muhayminde Beschermer & Beheerder
9al-'Azizde Machtige
10al-Jabbarde Onweerstaanbare
11.al-Mutakabbirde Majesteuze
12.al-Khaliqde Schepper
13.al-Bari'de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.
14.al-Musawwirde Vormgever
15.al-Ghaffarde Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.
16.al-Qahharde Onderwerper
17.al-Wahhabde Gever
18.al-Razzaqde Schenker van onderhoud
19.al-Fattahde Opener
20.al-'Alimde Alwetende
21.al-Qabidde Samentrekker
22.al-Basitde Verruimer
23.al-Khafidde Vernederaar
24.al-Rafi'de Verheffer
25.al-Mu'izzde Schenker van Eer
26.al-Mudhillde Onteerder
27.as-Sami'de Alhorende
28.al-Basirde Alziende
29.al-Hakamde Rechter
30.al-'Adlde Rechtvaardige
31.al-Latifde Subtiele
32.al-Khabirde Bewuste
33.al-Halimde Verdraagzame
34.al-'Azimde Grote
35.al-Ghafurde Meest Vergevingsgezinde
36.ash-Shakurde Dank Aanvarende
37.al-'Alide Allerhoogste
38.al-Kabirde Bezitter van Grootheid
39.al-Hafizde Beschermer
40.al-Muqitde Onderhouder
41.al-Hasibde Opsteller van de Rekening
42.al-Jalilde Sublieme
43.al-Karimde Edelmoedige
44.ar-Raqibde Waakzame
45.al-Mujibde Verhoorder
46.al-Wasi'de Alomvattende
47.al-Hakimde Wijze
48.al-Wadudde Liefhebbende
49.al-Majidde Luisterrijke

 

ArabischNederlands
50.al-Ba'ithde Opwekker van de Doden
51.ash-Shahidde Getuige
52.al-Haqqde Waarheid
53.al-Wakilde Gevolmachtigde
54.al-Qawiyde Sterke
55.al-Matinde Standvastige
56.al-Waliyde Beschermende Vriend
57.al-Hamidde Prijzenswaardige
58.al-Muhside Optekenaar
59.al-Mubdi'de Voortbrenger
60.al-Mu'idde Hersteller
61.al-Muhyide Levengevende
62.al-Mumitde Levenontnemer
63.al-Hayyde Eeuwiglevende
64.al-Qayyumde Zelfbestaande
65.al-Wajidde Vinder
66.al-Majidde Nobele
67.al-Wahidde Unieke
68.as-Samadde Onafhankelijke
69.al-Qadirde Machtige
70.al-Muqtadirde Meest Machtige
71.al-MuqaddimDegene die Bevordert
72.al-Mu'akhkhirde Vertrager
73.al-Awwalde Eerste
74.al-Akhirde Laatste
75.az-Zahirde Openlijke
76.al-Batinde Verborgene
77.al-Waalide Legeerder
78.al-Muta'alide Meest Verhevene
79.al-Barrde Bron van Alle Goedheid
80.at-Tawwabde Berouwaanvaardende
81.al-Muntaqimde Vergelder
82.al-'Afuwde Schenker van Vergiffenis
83.ar-Ra'ufde Milde
84.Maliku-l-Mulkde Bezitter van Soevereiniteit
85.Dhu'-Jalali wa'l-ikramde Heer van Glorie en Eer
86.al-Muqsitde Billijke
87.al-Jami'de Verzamelaar
88.al-Ghanide Zelftoerijkende
89.al-Mughnide Verrijker
90.al-Mani'ehde Verhinderaar
91.ad-Darrde Brenger van Nood
92.an-Nafi'ehde Begunstiger
93.an-Nurhet Licht
94.al-Hadide Gids
95.al-Badi'ehde Blijvende
96.al-Baqi'de Eeuwige
97,al-Warithde Erfgenaam
98.ar-Rashidde Gids naar het Juiste Pad
99.as-Saburde Geduldige